ФОНДАЦИЈА

сизигија

услуги

Промоција на нови технологии и нивна употреба во сите компоненти на општеството

Развивање на најсовремени ИКТ и други технолошки решенија

Организирање на модерно стручно образование и обука

Поддршка за наоѓање и добивање на донации за истражувачите, иноваторите и компаниите од регионот

Овозможување консултантски услуги

Истражување на влијанието на новите технологии врз животната средина и општествениот живот

Поврзување на истражувачи и иноватори од регионот со компании

Овозможување на услуги за технологија и трансфер на знаење

Организирање курсеви, семинари, работилници

Сертифициран коуч за зголемена продажба

Сузана Трајковска Кочанковска