Менторирање на стартапи на млади до 29 години, ранливи категории, лица со попреченост – УНДП – програма за менторирање

Сизигија го води на тимот за менторство на малите фирми во Пелагонискиот и Југозападниот регион и тоа со 20 ментори кои работат со повеќе од 120 мали компании за зголемување на продажбата.
https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/projects/creating-jobs-for-all.html
Реализација на менторски сесии во рамките на проектот на УНДП, во период од 12 месеци, со по 10 чаза месечно.