Обуки и дата база на компании за циркуларна економија за Проектот Симбиоза на Јавното комунално претријатие Комуналец Битола

Обуки и дата база на компании за циркуларна економија за Проектот Симбиоза на Јавното комунално претријатие Комуналец Битола

Одржани се 3 обуки за фирми од Пелагонискиот регион за циркуларна економија, за собирање на органскиот отпад и негово компостирање. Креирана е база на компании кои можат регионално со Грција да продаваат/купуваат органски одпат, да стекнуваат знаења за компостирање и другите предности на циркуларната економија.