Организација на форуми за јавноста и институциите за промовирање на Студија за предвидување на состојбата на Дојранско езеро

Oрганизирани промотивна кампања и 7 форуми со различни учесници за предизвиците на Дојранското езеро, повеќеаспектно согледување од економски , еколошки и регионален агол за комплексно рeшение на окружувањето во Дојран во соработка со Општина Килкис од Грција.