Реализирани проекти

Реализирани проекти во 2019 година: 1. Во 2019 година и во тек, е подизведувач на Програмата за самовработување на УНДП со тренери за организирање на најмалку 10 обуки за прептримништво…

0 Comments