Поддршка на Развојот на Социјалното Претприемништво во Северна Македонија: Нов Проект со Полска Помош

Поддршка на Развојот на Социјалното Претприемништво во Северна Македонија: Нов Проект со Полска Помош

Амбасадорот Кшиштоф Гжелчик и Сузана Трајковска од фондацијата Сизигија потпишаа договор за реализирање на проект за поддршка на развојот на социјалното претприемништво во Северна Македонија.

Благодарение на поддршката на средствата од полската развојна помош, ќе биде овозможена реализација на 36 различни активности за развој на социјалното претприемништво во рамките на Центарот за поддршка на социјалните претпријатија.

На свеченоста на потпишувањето на Договорот присуствуваше и министерката Јованка Тренчевска. Македонското Министерство за труд и социјална работа ја поддржува реализацијата на овој проект.

🇵🇱🤝🇲🇰

Ambasador Krzysztof Grzelczyk i Suzana Trajkovska z fundacji Sizigija, podpisali umowę dot. realizacji projektu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Macedonii Północnej.

Dzięki wsparciu ze środków polskiej pomocy rozwojowej możliwa będzie realizacja 36 różnych działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną w ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej.

Na uroczystości podpisania umowy obecna była również minister Jovanka Trenczevska – Macedońskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspiera realizację projektu.

#PolskaPomoc #PolishAid