Извештај за анализа на транснационалните фактори за овозможување на имплементација на иновации кај МСП Република Северна Македонија

Анализата се спроведe во 2020 година, со договор за консултантство во рамките на проектот
“Зголемување на иновативниот капацитет на малите и средни претпријатија ”- СМЕИНОБООСТ, финансиран во рамките на – БАЛКАНСКА ПРОГРАМА (БМП) 2014-2020 година.