2nd PROFEEDBACK Conference | Maribor, 12-13 September 2022

2nd PROFEEDBACK Conference | Maribor, 12-13 September 2022

The representative of Foundation Sizigija, Dr. Suzana Trajkovska Kochankovska participates on the project PROFEEDBACK. The project aims to foster the networking of the policy evaluation community at EU-level, raise awareness on the importance of evaluation policy research and improve its impact on policy-making.

The Conference in Maribor, 2022, contributed to the evaluation practice of the active inclusion (enabling all citizens, notably the most disadvantaged, to fully participate in society, including securing employment), socio-economic integration of third-country nationals, socio-economic integration of marginalised communities, such as Roma people, social integration of people at risk of poverty and social exclusion, promoting the social economy and social enterprises, breaking the intergenerational cycles of disadvantage and access to affordable housing,

During the conference, it has been discussed the evaluation results on social inclusion policies to understand the factors influencing the effectiveness of these policies at national or regional level, the challenges of policy evaluation in distinguishing between short-term versus long-term effects of social inclusion policies especially the role and efficiency of social innovation and social enterprises in social integration policies.

The main objective of the conference has been to facilitate knowledge-sharing and the identification of good practices, in order to provide input to the policy evaluation community.

https://profeedback.eu/2022/05/31/second-profeedback-conference/

 

Претставникот на Фондација Сизигија, д-р Сузана Трајковска Кочанковска учествува на проектот. Проектот има за цел да го поттикне вмрежувањето на заедницата за евалуација на политиките на ниво на ЕУ, да ја подигне свеста за важноста на истражувањето на политиките за евалуација и да го подобри неговото влијание врз креирањето политики.

Конференцијата во Марибор, 2022 година, придонесе за евалуација на активното вклучување (овозможување на сите граѓани, особено на најобесправените, целосно да учествуваат во општеството, вклучително и обезбедување вработување), социо-економска интеграција на државјани од трети земји, социо-економска интеграција на маргинализираните заедници , како што се Ромите, социјалната интеграција на луѓето во ризик од сиромаштија и социјална исклученост, промовирање на социјалната економија и социјалните претпријатија, прекинување на меѓугенерациските циклуси на неповолност и пристап до прифатливи станови,

За време на конференцијата, се дискутираше за резултатите од евалуацијата на политиките за социјална инклузија за да се разберат факторите кои влијаат на ефективноста на овие политики на национално или регионално ниво, предизвиците на евалуацијата на политиките во правењето разлика помеѓу краткорочните и долгорочните ефекти од социјалната вклученост, особено улогата и ефикасноста на социјалните иновации и социјалните претпријатија во политиките за социјална интеграција.

Главната цел на конференцијата беше да се олесни размената на знаење и идентификацијата на добри практики, со цел да се обезбеди придонес до заедницата за евалуација на политиките.

https://profeedback.eu/2022/05/31/second-profeedback-conference/