Реализирани проекти

Реализирани проекти

Реализирани проекти во 2019 година:
1. Во 2019 година и во тек, е подизведувач на Програмата за самовработување на УНДП со тренери за организирање на најмалку 10 обуки за прептримништво во текот на 2019 година.
2. Го води на тимот за менторство на малите фирми во
Пелагонискиот и Југозападниот регион и тоа со 20 ментори кои работат со повеќе од 120 мали компании за зголемување на продажбата.
https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/projects/creating-jobs-for-all.html
3. Фондација Сизигија во партнерство со Македонското здружение за развој на игри – МАГДА организира Глобал гејм џем, годишен меѓународен настан за развој на видео игри и ја поддржува и промовирање на ИТ-креативната индустрија., каде 250 млади ИТ ентузијасти се напреваруваат на 2 локации со креирање на најмалку 50 тина прототипови на игри.
https://www.facebook.com/MAGDA.Macedonia/?eid=ARCLUN8P1AZ-zM09XdxyVOPYoKPCUXmzFzuu2vuvNGm8-J0TkOqNH1tJoH3IrGxHtekp_KqKxqw198p
4. Во 2019 година за прекугранични проекти „Employouth“ со Грција е подизведувач на ЗБК Креација Скопје на проекто кој обезбеди сеопфатен пакет на активности со одлични резултати од повеќе од 25 иновативни ИТ решенија развиени – 10 видео игри (2 едукативни од кои едната е за симулација на тест за возачи). https://employouth.eu/networking-event-in-fict/
5. Во 2019 година, за онлајн платформата Craftart4you – е подизведувач на ЗБК Креација во спроведувањето на проектот „Градење конкурентност преку соработка и иновации: Пристап до извозните пазари за ракотворби производи“, Програма за прекугранична соработка Косово. Придонесува за економски развој со микро-претпријатија преку стимулирање на соработка и иновативни практики – мрежна продажба на 4 занаетчии за отварање на онлајн продавница https://craftart4you.com/
6. Во 2019 година, е подизведувач во проектот Социјални претпријатија – мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис на „Публик“ за започнување и управување со социјално претпријатие како ментор на две организации Детска Амбасада од Прилеп и Центар за едукација од Струга. https://public.org.mk/en/programs/social-economy/
7. Во 2019 година, за проектот НАТО – едукативна загатка за деца, е подизведувач на институтот Гаус за градење

Развој на капацитетите на институциите – Центри за вработување Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар и Ресен
1. Обука и менторство на тимот за Советник за вработување со извонредни резултати за поголемите Центри