Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Фондациите Барка и Сизигија

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Фондациите Барка и Сизигија

📌Центарот за социјални претпријатија во Скопје, кој се отвори преку  проектот „Поддршка на социјалните претпријатија“ финансиран од Европската Унија и со поддршка на Министерството за труд и социјална политика продолжува со работа.✍️Денеска потпишавме Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Фондациите Барка и Сизигија кои се новите имплементатори на проектот.

👉Значајна е и  финансиска поддршка на Амбасадата на Република Полска во Скопје која денеска потпиша договор за соработка со двете Фондации.

Барка и Сизигија.

👉Социјалните претпријатија  имаат важна улога во општеството, бидејќи тие имаат важна улога  на поттикнувачи на промени при транзиција на земјата кон поправедна, поинклузивна, партиципативна и одржлива економија.

📌The Center for Social Enterprises in Skopje, which was opened through the project “Support for Social Enterprises” funded by the European Union and with the support of the Ministry of Labor and Social Policy, continues to operate.\n ✍️Today we signed a Memorandum of Cooperation between the Ministry of Labor and Social Policy and the Barka and Sizigia Foundations which are the new project implementers.

👉 Financial support of the Embassy of the Republic of Poland in Skopje, which signed a cooperation agreement with the two Foundations today Barka and SIzigia.

👉Social enterprises play an important role in society, as they play an important role as catalysts of change in the country’s transition to a fairer, more inclusive, participatory and sustainable economy.