Организација на форум за НАТО придобивките во образованието

За Институтот ГАУС се организира #NATOforum ЕУРО-АТЛАНТИЧКИ ВРЕДНОСТИ И СОЦИЈАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ ПРЕКУ ПРИЗМАТА НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС дел од спонзорираниот проект за НАТО ПДД „Ајде да научиме за НАТО НАТО и…

0 Comments

Организирање на Финална конференција за План Дојран за промовирање на резултатите на Македонското Научно друштво од Битола

Организирана Финална конференција на Македонското научно друштво за Стратегијата за развој на Дојранското езеро како финален настан за Проектот План Дојран.

0 Comments

Организација на форуми за јавноста и институциите за промовирање на Студија за предвидување на состојбата на Дојранско езеро

Oрганизирани промотивна кампања и 7 форуми со различни учесници за предизвиците на Дојранското езеро, повеќеаспектно согледување од економски , еколошки и регионален агол за комплексно рeшение на окружувањето во Дојран…

0 Comments

Обуки и дата база на компании за циркуларна економија за Проектот Симбиоза на Јавното комунално претријатие Комуналец Битола

Одржани се 3 обуки за фирми од Пелагонискиот регион за циркуларна економија, за собирање на органскиот отпад и негово компостирање. Креирана е база на компании кои можат регионално со Грција…

0 Comments

Извештај за анализа на транснационалните фактори за овозможување на имплементација на иновации кај МСП Република Северна Македонија

Анализата се спроведe во 2020 година, со договор за консултантство во рамките на проектот “Зголемување на иновативниот капацитет на малите и средни претпријатија ”- СМЕИНОБООСТ, финансиран во рамките на -…

0 Comments

Менторирање на стартапи на млади до 29 години, ранливи категории, лица со попреченост – УНДП – програма за менторирање

Сизигија го води на тимот за менторство на малите фирми во Пелагонискиот и Југозападниот регион и тоа со 20 ментори кои работат со повеќе од 120 мали компании за зголемување…

0 Comments